KGFB - 2023 kalkuláljfog esni?sporthíradóútba igazítunkmyclub
Egyéni keresés

A leze­res-­szem-­mu­tet.­hu egy o­lyan ol­dal, a­hol sok in­for­má­ci­ót ta­lál­hatsz ar­ról, hogy mi­ért is ér­de­mes megműt­tet­ni a sze­me­det.

hirdetés

A lé­ze­res szemmű­té­tet csak ak­kor tud­ják ja­va­sol­ni az or­vo­sok, ha a szem rom­lá­sa s­tag­nál. A mű­tét előtt min­den­kép­pen kell egy kon­zul­tá­ci­ót is tar­ta­ni. A szemmű­tét költ­sé­ges, de na­gyon hasz­nos.